Tag: tình trạng ăn xin xuống đường

Cần lên án mạnh mẽ để xóa bỏ nạn chăn dắt ăn xin

Cần lên án mạnh mẽ để xóa bỏ nạn chăn dắt ăn xin